นายสมยศ นุ่นจำนงค์
นายสมยศ นุ่นจำนงค์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา คุรุศาสตรบัณฑิต

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 0

Email somyos_nun@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ รับโทรศัพท์/ถ่ายภาพ/งานเขียนฝีมือ