นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย
นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย
นักประชาสัมพันธ์
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 0

Email oney_honey@hotmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ วางแผนงานประชาสัมพันธ์/ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์/สื่อมวลชนสัมพันธ์/งานพิธีกร/นิทรรศการประชาสัมพันธ์