นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
นักประชาสัมพันธ์
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต

สาขานิเทศศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์ 077-913333 ต่อ 0

Email binn@windowslive.com

หน้าที่รับผิดชอบ ถ่ายภาพและจัดทำแฟ้มประวัติภาพ/ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์/ออกแบบสื่อวิทยุโทรทัศน์/ดูแลระบบโทรทัศน์