อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ
อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่าย :

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

วุฒิการศึกษา นิเทศศาสตา์มหาบัณฑิต

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ภายใน  077-913333 ต่อ 0

Email.-