นางสาวนภัทร ส้มแก้ว
นางสาวนภัทร ส้มแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา วิทยุโทรทัศน์

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ภายใน 077-355-774 หรือ 077-913333 ต่อ 0

Email.doungjai13_@hotmail.com

หน้าที่ งานวิทยุกระจายเสียง

0945934215