บริการ

บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 • สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าวขุนทะเล จดหมายข่าวขุนทะเลฉบับพิเศษ ขุนทะเลฉบับประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
 • เอกสารการประชาสัมพันธ์อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามวาระ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การ์ดเชิญ / บัตรอวยพรต่างๆ 

บริการผลิตสื่อไวนิล 

 • ออกแบบสื่อไวนิลทุกประเภท ที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานงานกับร้านค้าที่รับจ้างพิมพ์ไวนิลและติดตั้ง รื้อถอน
 • ออกแบบสื่อทุกประเภท อาทิเช่น ออกแบบ ART Work ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ
 • จัดบริการควบคุม ดูแลการติดประกาศในมหาวิทยาลัย 

บริการผลิตสื่อโสตทัศน์

 • สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ การผลิตวีดีทัศน์ ตามวาระงานในมหาวิทยาลัย

บริการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง / เสียงตามสาย

 • จัดรายการวิทยุประกอบเพลงและสาระหน้ารู้
 • ผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามวาระ
 • ผลิตสารคดี
 • ประกาศเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย 

บริการสื่องานผลิตสื่อ/นิทรรศการประชาสัมพันธ์/นิทรรศการข่าว/ป้ายดิสเพล์

 • จัดทำนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยตามวาระ
 • ผลิตนิทรรศการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ล้อเลื่อนต่างๆ ตามวาระ 

บริการงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น

 • โครงการ Road Show
 • โครงการ Rajabhat Camping
 • โครงการอื่นๆตามวาระ 

บริการงานสื่อมวลชน 

 • จัดทำโครงการ มรส.พบสื่อมวลชน
 • เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวของมหาวิทยาลัย
 • จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน
 • จัดทำข่าวแจก
 • เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน
 • ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน 

บริการงาน Information

 • ให้บริการติดต่อ – สอบถาม แก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางคณะ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการมาติดต่อสอบถามโดยตรง หรือโทรศัพท์มาติดต่อสอบถาม
 • ต้อนรับ ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย 

บริการงาน photographer

 • มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บริการงานธุรการ/บริหารงานทั่วไป

 • วางแผนงานประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม
 • จัดทำสมุดบันทึกราชภัฏ ประจำปี / สมุดโทรศัพท์บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
 • จัดทำระบบสารบรรณเอกสารหนังสือออก-รับ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
 • อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย