ภาระงาน

1. งานประจำฝ่าย ประกอบด้วยงานที่สำคัญ คือ

2. งานส่งเสริมกิจการวิชาการ Road Show

        เป็นโครงการที่ต้องทำงานร่วมมือกันจากอาจารย์ประจำฝ่ายสื่อสารองค์กรและตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ เพื่อออกแนะนำมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนต่าง ๆ และเนื่องจากต้องตอบคำถามที่นักเรียนหรืออาจารย์แนะแนวมีข้อสงสัยจึงควรให้อาจารย์ที่มีความสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ อาทิการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาศึกษา แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต สิ่งที่สำคัญของบุคลากรที่ออกไปนำเสนอมหาวิทยาลัยต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะกับนักเรียน ต้องสามารถนำเสนอเนื้อหาได้กระชับเพื่อให้สามารถบริหารเวลาได้เหมาะสม

 3. งานวางแผน

  • แผนประจำปี กำหนดกิจกรรมโดยพิจารณาจากปีปฏิทินให้สอดคล้องกับบริบทในขณะนั้น
  • แผนเฉพาะกิจ กำหนดกิจกรรมตามนโยบายหรือประเด็นที่ฝ่ายบริหารต้องการให้เกิดขึ้นในขณะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือต้องแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

  4. ศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย

        ฝ่ายสื่อสารองค์กรจำเป็นต้องตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ทุกอย่างดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีศูนย์ข้อมูล ในลักษณะหนังสือคู่มือที่บอกความจริง (Fact Book) เช่น สถิติต่าง ๆ จำนวนนักศึกษาแต่ละคณะ จำนวนนักศึกษาแบ่งตามเพศ รายชื่อบุคลากรทั้งหมดตั้งแต่ฝ่ายบริหารลงมาจนถึงฝ่ายปฏิบัติการ

  5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

        การส่งเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เช่นการส่งจดหมายข่าวขุนทะเลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตีความหมายจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย

  6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder)

        ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย เช่นสถานประกอบการ เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สำนักงานองค์กรท้องถิ่น วัด องค์กรศาสนา ผู้ปกครองเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความใกล้ชิดให้เกิดขึ้น

  7. การจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

        การจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเพื่อให้ทราบข่าวภายในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตรงกัน สร้างความรู้สึกเป็นหน่วยเดียวกันมี ความรักมหาวิทยาลัย ทำงานและอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยด้วยความสุขได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเพื่อให้ทราบข่าวภายในมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องตรงกัน สร้างความรู้สึกเป็นหน่วยเดียวกันมี ความรักมหาวิทยาลัย ทำงานและอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยด้วยความสุข

  8. กิจกรรมจากฝ่ายบริหารทุกฝ่าย

        เพื่อกระจายข่าวกิจกรรมที่เป็นไปทุก ๆ ด้าน เช่น ข่าวจากอธิการบดี ข่าวจากรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ