ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นองค์กรหลักในด้านการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าสารเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรต้องทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์
  2. ด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีภาระหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยทุกด้าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร
  3. ด้านการสร้างความร่วมมือ สนับสนุน และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่ผู้บริหารกำหนด โดยการเขียนข่าวหรือผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สร้างสรรค์ข้อความโน้มน้าว สร้างความรู้สึกร่วมกันกับบุคลากรภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์