ฝ่ายงาน

1. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

    1.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย

 •  สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าวขุนทะเล จดหมายข่าวขุนทะเลฉบับพิเศษ ขุนทะเลฉบับประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
 • เอกสารการประชาสัมพันธ์อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามวาระ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การ์ดเชิญ / บัตรอวยพรต่างๆ

   1.2 งานผลิตสื่อไวนิล

 • ออกแบบสื่อไวนิลทุกประเภท ที่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานงานกับร้านค้าที่รับจ้างพิมพ์ไวนิลและติดตั้ง รื้อถอน
 • ออกแบบสื่อทุกประเภท อาทิเช่น ออกแบบ ART Work ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ
 • จัดบริการควบคุม ดูแลการติดประกาศในมหาวิทยาลัย

 1.3 งานผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง / เสียงตามสาย

 • จัดรายการวิทยุประกอบเพลงและสาระหน้ารู้
 • ผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามวาระ
 • ผลิตสารคดี
 • ประกาศเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย

 1.4 งานผลิตสื่องานผลิตสื่อ/นิทรรศการประชาสัมพันธ์/นิทรรศการข่าว/ป้ายดิสเพล์

 • จัดทำนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยตามวาระ
 • ผลิตนิทรรศการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
 • จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ล้อเลื่อนต่างๆ ตามวาระ

 1.5 สื่อ Premium

 • ประสานการจัดทำของที่ระลึกในนามของมหาวิทยาลัย ตามวาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 1.6 สื่อบุคคล คือ การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยแก่กลุ่มเป้าหมาย

2. งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์

     อาทิเช่น โครงการ Road Show , โครงการ Rajabhat Camping และโครงการอื่นๆตามวาระ

3. งานสื่อมวลชน

 • จัดทำโครงการ มรส.พบสื่อมวลชน
 • เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวของมหาวิทยาลัย
 • จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชน
 • จัดทำข่าวแจก
 • เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน
 • ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน

4. งาน Information

 • ให้บริการติดต่อ – สอบถาม  แก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางคณะ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการมาติดต่อสอบถามโดยตรง หรือโทรศัพท์มาติดต่อสอบถาม
 • ต้อนรับ ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

5. งาน photographer

 • มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

6. งานธุรการ/บริหารงานทั่วไป

 • วางแผนงานประชาสัมพันธ์โดยภาพรวม
 • จัดทำสมุดบันทึกราชภัฏ ประจำปี / สมุดโทรศัพท์บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
 • จัดทำระบบสารบรรณเอกสารหนังสือออก-รับ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
 • อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย