12 อุดมศึกษาใต้ผนึกกำลังต้านโกง ปลูกสำนึกเยาวชน-สร้างงานวิจัยปิดทางคอร์รัปชั่น

12 อุดมศึกษาใต้ผนึกกำลังต้านโกง
ปลูกสำนึกเยาวชน-สร้างงานวิจัยปิดทางคอร์รัปชั่น
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ฉบับประจำวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 หน้า 19