มรส.ยึดแนวทางพุทธทาส ‘คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง’ มรส.ปลูกฝังนักศึกษา ดีต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด

มรส.ยึดแนวทางพุทธทาส ‘คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง’ มรส.ปลูกฝังนักศึกษา ดีต้องเริ่มตั้งแต่ความคิด
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ฉบับวันจันทร์ที่ 18กันยายน 2560
http://www.naewna.com/local/292633